قابل توجه دانشجويان گرامي: آموزشكده سما ميانه به دانشكده علوم انساني واحد واقع در خيابان شاهد ميدان شريعتي انتقال يافته است لذا براي امورات مالي و آموزش به اين محل مراجعه فرماييد. دانشجويان محترم كارت امتحان را بصورت اينترنتي تهيه نمايند---محل امتحان ساختمان مركزي مي باشد

Text Box:  
 
     
Text Box: